Bacsicayxanh Logo

Chính sách bảo mật

I. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

IV. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

VI. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

VII. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

VIII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

IX. CHÍNH SÁCH COOKIE

X. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN