Bacsicayxanh Logo

Quy Chế Hoạt Động của Website Bacsicayxanh.vn

Nguyên tắc chung

Quy định chung

Quy trình giao dịch

Quy trình thanh toán

Đảm bảo an toàn giao dịch

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Quản lý thông tin xấu

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT BacsiCAYXANH.vn

Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website TMĐT

Điều khoản áp dụng

Điều khoản cam kết

Chính sách nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng online