Ruồi vàng đục trái cam

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả