Bệnh thán thư hại ca cao

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả