Bệnh thối thân lá

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả