Bệnh phấn trắng trên cây chôm chôm

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả