Bệnh bạc lá trên hành

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả