Rầy mềm hại bắp

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả