Rệp sáp hại chôm chôm

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả