Bệnh thối thân vi khuẩn trên lúa

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả