Rầy chổng cánh hại chanh

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả