Rầy chổng cánh hại cây bưởi

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả