Bệnh héo xanh trên cây ớt

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả